S.N. Title Group Published Date
1. सूचना २०७६।२।२८ Scholarship 2019-06-11   डाउनलोड
2. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७६।२।१३ ) Scholarship 2019-05-30   डाउनलोड
3. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । (२०७५।१२।२६) Scholarship 2019-04-10   डाउनलोड
4. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७५।११।२८ ) Scholarship 2019-03-24   डाउनलोड
5. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७५।११।७ ) Scholarship 2019-02-19   डाउनलोड
6. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-12-23   डाउनलोड
7. JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदनका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-08-22   डाउनलोड
8. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-07-13   डाउनलोड