Published Date : 2018-05-15 (Modified Date : 2018-05-20)
 • आवधिक योजना, वाषिर्क वजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने,
 • विकास आयोजनाको बजेट सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सवै आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको लागि समन्वय गर्ने, 
 • स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रममा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन स्वीकृत गर्राई सम्बन्धित निकायमा  पठाउने,
 • वन तथा वातावरण क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोग सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक नीतिगत निर्णय लागि राय उपलब्ध गराउने,
 • वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित केन्द्रीय आयोजनाको कार्यक्रम, बजेट तयारी तथा सञ्चालनमा समन्वय गर्ने,
 • वन, वातावरण, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा जलाधार सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने,
 • वन वातावरण क्षेत्रसँग सरोकार भएको विषयवस्तुहरुमा नीति निर्माण तथा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरुको निर्माण संशोधन, परिमार्जन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 • वन तथा वातावरण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन आवश्यक नीतिगत निर्णय लागि राय र अन्तर विभागीय समन्वय गर्ने,
 • वन तथा वातावरण अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमामा समन्वय एवं सहयोग गर्ने,
 • निजी वन, कृषि वन तथा शहरी वन विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्य योजना तर्जुमामा समन्वय र सहयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • वन तथा वातावरण क्षेत्र सम्बन्धमा अध्ययन गरिएका तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी नीति तर्जुमा गर्ने,
 • वैदेशिक सहायताको लागि प्रस्तावहरु संकलन, तर्जुमा तथा प्रक्रिया पूरा गरी अर्थ मन्त्रालय,  परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सर्म्पर्क र समन्वय गर्ने,
 • विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरू सम्बन्धी कार्यहरुको सर्म्पर्क र समन्वय गर्ने गराउने,
 • वन तथा वातावरण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरु, निकायहरू, समिति र संस्थानहरूबाट सञ्चालित वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा आयोजनाहरूको पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, निकाय, समिति, संस्थानबाट प्राप्त मासिक, चौमासिक, अष्टमासिक, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा तोकिएको म्यादभित्र पठाउने । चौमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा र आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान वैठक गर्ने गराउने,
 • वन क्षेत्रका लागि उपयुक्त वैज्ञानिक अनुगमन, सूचना तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया विकास गरी लागू गर्ने गराउने,
 • वन अतिक्रमणको अद्यावधिक विवरण राखी अतिक्रमण उठाउने वा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ठोस राय दिने र सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने गराउने,
 • अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट देखिएका वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध पक्षका समस्याहरु निराकरणका लागि उपयुक्त उपायहरू सिफारिश गर्ने र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने,
 • स्वदेशी तथा विदेशी दातृ संघरसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनारपरियोजना, कार्यक्रम पूर्व निर्धारित लक्ष्यअनुरुप कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने,
 • मन्त्रालय अन्तर्गत सबै निकायको सम्पर्क विन्दुको रुपमा रहने र अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने  गराउने,
 • वन तथा वातावरण क्षेत्र व्यवस्थापनको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनका लागि विभाग, निकाय एवं स्थानीय तहहरुसँग सम्पर्क र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरु, निकायहरू, समिति र संस्थानहरूबाट सञ्चालित वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा आयोजनाहरूको पूर्वनिर्धारित लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, निकाय, समिति, संस्थानबाट प्राप्त मासिक, चौमासिक, अष्टमासिक, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा तोकिएको म्यादभित्र पठाउने । चौमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा र आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान वैठक गर्ने गराउने,
 • वन क्षेत्रका लागि उपयुक्त वैज्ञानिक अनुगमन, सूचना तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया विकास गरी लागू गर्ने गराउने,

शाखाहरु:

 • नीति विश्लेषण शाखा
 • कार्यक्रम तथा योजना शाखा
 • अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
 • तथ्यांक विश्लेषण शाखा  
 • विकास सहायता समन्वय शाखा