Published Date : 2018-05-15 (Modified Date : 2018-05-21)
 • अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुपको हरित गृह ग्याँस उर्त्र्सजन लगायतका राष्ट्रिय प्रतिबेदनहरु तयारी गरी पेश  गर्ने ।
 • रेड कार्यान्वयन केन्द्रलाई प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
 • Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC), International Renewable Energy Agency (IRENA), Asia Pacific Network on Climate Change (APN) / United Nation's Convention to Combat Dissertification (UNCCD) का लागि राष्ट्रिय सर्म्पर्क विन्दुका रुपमा कार्य गर्ने,
 • दिगो विकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा प्रबर्द्धनको कार्य गर्ने,
 • दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्र सम्बन्धी नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन गर्ने,
 • स्वच्छ विकास सम्बन्धी आयोजना वारेमा स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्ने, गराउने,
 •  हरितगृह ग्याँसको उर्त्र्सजन बढी गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित उत्पादकत्व सम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक कार्य गर्ने, गराउने,
 • कार्वन व्यापार सम्बन्धी कार्यहरुको प्रबर्द्धन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु गर्ने, गराउने र कार्वन व्यापारको प्रबर्द्धधन गर्न Designated Natioianl Authority -DNA) को कार्य गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न, गराउन अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा गोष्ठी, कार्यशाला तथा तालिमको आयोजना गर्ने, गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको लागि दातृ निकायहरुबाट प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग जुटाउन प्राविधिक प्रस्तावहरु तर्जुमा गर्ने, गराउने,
 • हरितगृह ग्याँसको उर्त्र्सजन न्यून गर्ने प्रविधिको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रयोग लगायत स्वच्छ ऊर्जाको विकास सम्बन्धी कार्यहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, एवम् तत्सम्बन्धी सूचना सामग्री एवं तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरु गर्ने, गराउने,
 • राष्ट्रिय अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तयार गरी, गर्न लगाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्ताको लागि आवश्यक राष्ट्रिय कार्यपत्रहरु तयार गर्ने, गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन अनुकुलन रणनीति तर्जुमा र क्षेत्रगत नीतिहरुमा यसलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन परिषदको बैठक आयोजनाको सहजीकरण गर्ने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरु एवं संघसंस्थाहरुबाट भए गरेका तथा हुने कार्यहरुको संयोजन गर्ने, गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता जस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, पेरिस सम्झौता, क्योटो प्रोटोकल, मन्टि्रयल प्रोटोकल तथा अन्य सन्धि, सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रविन्दुले गर्नु पर्ने कार्यहरु गर्ने गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वाषिर्क वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशन गर्ने, गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
 • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

शाखाहरु:

 • जलवायु परिवर्तन शाखा
 • अनुकूलन शाखा
 • जलवायु प्रविधि विकास शाखा
 • उत्सर्जन मापन शाखा
 • स्वच्छ संयन्त्र शाखा