Published Date : 2018-05-15 (Modified Date : 2018-05-31)
 • सरकारी वन क्षेत्रको र्सर्वेक्षण, नाप नक्सा र सीमा निर्धारणमा समन्वय गर्ने,
 • वन जंगलको संरक्षण, उपयोग, सर्म्बर्द्धन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • सरकारी, र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षारोपण, वन विकास तथा स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • राष्ट्रिय वन क्षेत्र, सरकारी घर जग्गा हस्तान्तरण, जग्गा सट्टाभर्ना, मुआब्जा, वन उपयोग तथा अन्य प्रयोजनलाई वन क्षेत्र माग भई आएको सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रीया अवलम्वन गरी निर्णय लागि राय उपलब्ध गराउने,
 • राष्ट्रिय वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि उपलव्ध गराउने वारे प्रस्ताव तयार गर्ने,
 • वनजन्य उद्योग र कच्चा पदार्थहरुको प्रबन्ध सम्बन्धमा अन्तर विभागीय एवं अन्तर मन्त्रालय समन्वय र सर्म्पर्क सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • जडिवुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, र्सर्भेक्षण, संकलन, प्रवर्द्धन, प्रशोधन, उत्पादन, वजार व्यवस्था, उपयोग सम्वन्धी कार्यहरुको विश्लेषण गरी समसायिक नीति निमार्ण सुधारका कार्य गर्ने,
 • काष्ठ तथा गैह्र काष्ठ वन पैदाबारको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत कार्य गर्ने,
 • सरकारी, र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा वृक्षारोपण, वन विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धीकार्यलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने नीति निर्माण/तयारी गर्ने,
 • निजी वन विकास, वन्यजन्तु र वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास गरी रोजगारी सृजना गर्ने र निकासी तथा पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्न मापदण्ड तयार पर्ने,
 • वातावरण एंव जलाधार व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित यस महाशाखालाई निर्दिष्ट गरिएका अन्य कामहरु  गर्ने ।

शाखाहरु

 • राष्ट्रिय वन शाखा
 • वन क्षेत्र भू उपयोग शाखा
 • जलाधार तथा भू संरक्षण शाखा