S.N. Title Group Published Date
1. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ Acts & Regulations 2019-11-06   Download
2. वन ऐन, २०७६ Acts & Regulations 2019-11-06   Download
3. नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली Acts & Regulations 2019-08-18   Download
4. शिवपुरी-नागार्जुन -राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०७६ Acts & Regulations 2019-06-30   Download
5. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।११।१०) Acts & Regulations 2019-05-03   Download
6. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७५।६।२) Acts & Regulations 2019-05-03   Download
7. नेपाल राजपत्र भाग ५ २०७५।८।३ (उद्याेगहरुलाइ खुलारुपमा फाेहाेर बाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाे सूचना ।) Acts & Regulations 2018-11-26   Download
8. नेपाल राजपत्र भाग ३ २०७५।६।२९ नेपाल सरकार वन नियमावली, २०५१ को नियम ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-२,३,६ र २० मा देहाय वमोजिम हेरफेर गरेको Acts & Regulations 2018-11-05   Download
9. Hydropower Environmental Impact Assessment Manual Acts & Regulations 2018-09-25   Download
10. नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७४।१।१० सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन Acts & Regulations 2018-05-15   Download
11. नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७३।१२।१७(राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण(पाँचौ संशोधन) ऐेन, २०७३) Acts & Regulations 2018-05-15   Download
12. नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७३।७।२९(वन (दोस्रो संशोधन) ऐेन, २०७३) Acts & Regulations 2018-05-15   Download
13. सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६९ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
14. राष्‍ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु स‍ंरक्षण ऐन २०२९ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
15. वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
16. Nepal Biodiversity Strategy Acts & Regulations 2018-05-15   Download
17. सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन Acts & Regulations 2018-05-15   Download
18. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन - २०६५ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
19. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, २०६५ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
20. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, २०६५ Acts & Regulations   Download