S.N. Title Group Published Date
1. Hydropower Environmental Impact Assessment Manual Acts & Regulations 2018-09-25   Download
2. सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६९ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
3. वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
4. वन पैदावार लिलाम बिक्री कार्यविधि निर्देशिका २०६० Acts & Regulations 2018-05-15   Download
5. वन पैदावार (काठ/दाउरा) संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका २०५७ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
6. Nepal Biodiversity Strategy Acts & Regulations 2018-05-15   Download
7. सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन Acts & Regulations 2018-05-15   Download
8. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन - २०६५ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
9. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, २०६५ Acts & Regulations 2018-05-15   Download
10. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, २०६५ Acts & Regulations   Download