Description Download
National Climate Change Policy, 2076 (2019)
राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६
राष्ट्रिय वन नीति, २०७५
National Ramsar Strategy and Action Plan, Nepal 2018-2024
Forestry Sector Strategy (2016-25)
View More
Description Download
CITES Regulation, 2076
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
वन ऐन, २०७६
नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली
View More
Description Download
नमूना कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७
आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका, २०७७
स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६
Amendment on Working Procedures to Provinces for Conditional Grant's Program 2076
Working Procedures to Provinces for Conditional Grant's Program
View More
Description Download
आ.ब. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना
आ.ब. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य
Policy and Program related to MoFE (FY 2077/78)
आ.ब. २०७७।७८ मा सञ्चालन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम
काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६
View More
Description Download
Meeting Decisions (Dated 2076/10/17)
Meeting Decisions (Dated 2076/07/15)
View More
Description Download
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Swiss Government) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी
JDS Promotion Seminar सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
GRIPS Masters/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७६।३।५ )
View More
Description Download
आ व २०७६/०७७ श्रावण देखि मंसिर महिनासम्म वैदेशिक भ्रमण, बैठक, तालिम, गोष्ठिमा सहभागी भएको विवरण (Updated: 2076/09/07)
आ व २०७६/०७७ श्रावण देखि वैदेशिक बैठक, भ्रमण, तालिम, गोष्ठिमा सहभागी भएको विवरण (Updated: 2076/07/19)
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण ।
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७४/७५ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण ।
View More
Description Download
Climate Change Scenarios for Nepal
NEPAL’S SIXTH NATIONAL REPORT TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
Integrated Strategic Environment Assessment in Post-Earthquake Nepal 2015-2017 (Lessons Learnt Report)
वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदन
Collection of Environment Standards
Updated National Implementation Plan for Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in Nepal
View More
Description Download
Proactive Disclosure on RIT (Baishakh - Asar 2077)
Proactive Disclosure on RIT (Magh - Chaitra 2076)
Proactive Disclosure on RIT (Kartik - Poush 2076)
Proactive Disclosure on RIT (Shrawan - Ashwin 2076)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन ।
View More

   Spokesperson

Joint Secretary
Phone: 01-4211892
Cell No.:
Email:

   Information Officer

Hari Prasad Pandey

Under Secretary
Phone: 01-4211599
Cell No.: 9851237324
Email: infoofficer@mofe.gov.np

   Video Gallery

   Facebook

Ministry of Forests and Environment's Office

   Twitter