क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७६।३।५ ) छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७६-०३-०५   डाउनलोड
2. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७६।३।३ ) छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७६-०३-०४   डाउनलोड
3. सूचना २०७६।२।२८ छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७६-०२-२८   डाउनलोड
4. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७६।२।१३ ) छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७६-०२-१६   डाउनलोड
5. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । (२०७५।१२।२६) छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७५-१२-२७   डाउनलोड
6. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७५।११।२८ ) छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७५-१२-१०   डाउनलोड
7. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७५।११।७ ) छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७५-११-०७   डाउनलोड
8. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७५-०९-०८   डाउनलोड
9. JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदनका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७५-०५-०६   डाउनलोड
10. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । छात्रवृत्ति/अध्ययन विदा २०७५-०३-२९   डाउनलोड