प्रकाशित मिति : २०७५-०२-०३

क्र.सं.

शिर्षक

 

1.

जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गतको आनुवांशिक स्रोतमा पहँच तथा तिनको उपयोगबाट हुने लाभको उचित निष्पक्ष तथा समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नागोया अभिसन्धि

Download