क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2020 प्रतिवेदन २०७७-०९-१३   डाउनलोड
2. Baseline Assessment Report 2020 (EbA II) प्रतिवेदन २०७७-०७-०३   डाउनलोड
3. आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७७-०४-२८   डाउनलोड
4. जैविक विविधता महासन्धीको लागि छैठौं राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७६-०९-०२   डाउनलोड
5. वन पैदावार प्राधिकरण स्थापना प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७५-०२-०१   डाउनलोड