क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. Assessment of Climate Financing Allocation: Unpacking 80% Allocation to the Local Level प्रतिवेदन २०७९-०३-२३   डाउनलोड
2. National Framework on Climate Change Induced Loss and Damage ( Approved by the Cabinet 2078-07-09) प्रतिवेदन २०७९-०२-१७   डाउनलोड
3. Position Paper on CoP 15 Meeting of the Convention on Biological Diversity प्रतिवेदन २०७८-०७-०१   डाउनलोड
4. VRA Report 2021: Water Resources and Energy प्रतिवेदन २०७८-०६-२३   डाउनलोड
5. VRA Report 2021: Water, Sanitation and Hygiene प्रतिवेदन २०७८-०६-२३   डाउनलोड
6. VRA Report 2021: Tourism, Natural and Cultural Heritage प्रतिवेदन २०७८-०६-२३   डाउनलोड
7. VRA Report 2021: Rural and Urban Settlements (Municipal Level) प्रतिवेदन २०७८-०६-२३   डाउनलोड
8. VRA Report 2021: Industry, Transport and Physical Infrastructure प्रतिवेदन २०७८-०६-२३   डाउनलोड
9. VRA Report 2021: Health प्रतिवेदन २०७८-०६-२२   डाउनलोड
10. VRA Report 2021: GESI, Livelihood and Socio-Economic प्रतिवेदन २०७८-०६-२२   डाउनलोड
11. VRA Report 2021: Forests, Biodiversity and Watershed Management प्रतिवेदन २०७८-०६-२२   डाउनलोड
12. VRA Report 2021: Disaster Risk Reduction and Management प्रतिवेदन २०७८-०६-२२   डाउनलोड
13. VRA Report 2021: Agriculture and Food Security प्रतिवेदन २०७८-०६-२२   डाउनलोड
14. Technology Needs Assessment for Climate Change Adaptation प्रतिवेदन २०७८-०५-२०   डाउनलोड
15. Barrier Analysis and Technology Action Plan for Mitigation Technologies प्रतिवेदन २०७८-०५-२०   डाउनलोड
16. Technology Needs Assessment for Climate Change Mitigation प्रतिवेदन २०७८-०५-२०   डाउनलोड
17. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७८-०५-१७   डाउनलोड
18. Vulnerability and Risk Assessment and Identifying Adaptation Options प्रतिवेदन २०७८-०५-१६   डाउनलोड
19. Nepal's Third National Communication to the UNFCCC प्रतिवेदन २०७८-०४-२१   डाउनलोड
20. नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरुको वर्तमान अवस्था-२०२० प्रतिवेदन २०७८-०५-०३   डाउनलोड
21. Assessment of Electric Mobility Targets for Nepal's 2020 NDC प्रतिवेदन २०७८-०३-०४   डाउनलोड
22. Assessment of Electric Cooking Targets for Nepal's 2020 NDC प्रतिवेदन २०७८-०३-०४   डाउनलोड
23. Final-Inventory of Lakes in Nepal (Main Report) प्रतिवेदन २०७७-१२-२०   डाउनलोड
24. EIA Report of Gothuwa-Kumber-Bethani-Nepaljung-Mankhola प्रतिवेदन २०७७-१२-२३   डाउनलोड
25. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्वन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७७-१२-१३   डाउनलोड
26. Final-Inventory of Lakes Report (Annexes) प्रतिवेदन २०७७-१२-०५   डाउनलोड
27. Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2020 प्रतिवेदन २०७७-०९-१३   डाउनलोड
28. Baseline Assessment Report 2020 (EbA II) प्रतिवेदन २०७७-०७-०३   डाउनलोड
29. आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७७-०४-२८   डाउनलोड
30. जैविक विविधता महासन्धीको लागि छैठौं राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७६-०९-०२   डाउनलोड
31. वन पैदावार प्राधिकरण स्थापना प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७५-०२-०१   डाउनलोड