क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा अपनाउने प्रक्रिया अन्य कागजातहरू २०७८-०७-२२   डाउनलोड
2. वनको पुनरोत्थान र समृद्धि (सन्दर्भः अन्तराष्ट्रिय वन दिवस २०७७) अन्य कागजातहरू २०७७-१२-०८   डाउनलोड
3. IPPF PFILM for Securing Nepals PAs Corridors अन्य कागजातहरू २०७६-०२-२३   डाउनलोड
4. 25 Years of Achievements on Biodiversity Conservation in Nepal अन्य कागजातहरू २०७५-०३-१९   डाउनलोड
5. Wildlife Stockpiles Management in Nepal अन्य कागजातहरू २०७५-०३-१९   डाउनलोड
6. EOI Notice for services on climate change & land degradation अन्य कागजातहरू २०७५-०२-०२   डाउनलोड
7. Updated National Implementation Plan (NIP) अन्य कागजातहरू २०७५-०२-०२   डाउनलोड
8. नेपाल राजपत्र भाग ३, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना अन्य कागजातहरू २०७५-०२-०१   डाउनलोड
9. NEPAL NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY AND ACTION PLAN: 2014-2020 अन्य कागजातहरू २०७५-०२-०१   डाउनलोड
10. वन सुरक्षा योजना – २०७० अन्य कागजातहरू २०७५-०२-०१   डाउनलोड
11. A Concept Note for the Review of the Master Plan for the Forest Sector (1988-2011) अन्य कागजातहरू २०७५-०२-०१   डाउनलोड
12. प्रतिवन्धित गैरकाष्ठ प्रजाति अन्य कागजातहरू २०७५-०२-०१   डाउनलोड
13. वन पैदावार प्राधिकरण अवधारणा पत्र अन्य कागजातहरू २०७५-०२-०१   डाउनलोड