क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. EIA Study of Hotel Lhasa International Environment २०७६-०४-०१ सूचना हेर्ने
2. EIA Study of Nupche Khola Hydropower project Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
3. EIA Report of Mathillo Bhurundi Khola Hydro-power Project Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
4. EIA Report of Sagu(Sorun) Khola HEP Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
5. EIA Study of Num-Kimathanka Road, Sankhuwasabha District Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
6. EIA of Purbanchal Cancer Hospital Forests २०७६-०३-२५ सूचना हेर्ने
7. Comments and Suggestions on Climate change Vulnerability, Impact and Adaptation Assessment Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
8. Comments and Suggestions on Program to Mitigate Climate Change in Nepal Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
9. Comments and Suggestions on Nepal's GHG Inventory For Third National Communication to the UNFCCC Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
10. सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा । Forests २०७६-०३-१७ सूचना हेर्ने
11. Environmental Impact Assessment (EIA) of Manipal College of Medical Sciences Environment २०७६-०३-१६ सूचना हेर्ने
12. वृक्षारोपण वर्ष कार्यक्रम २०७६/७७ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Forests २०७६-०३-१२ सूचना हेर्ने
13. रकमान्तर । Forests २०७६-०२-२४ सूचना हेर्ने
14. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । लेखा २०७६-०२-१४ सूचना हेर्ने
15. निकासा सम्बन्धमा । लेखा २०७६-०२-१४ सूचना हेर्ने
16. विश्व जैविक विविधता दिवसको नारा सम्बन्धमा । forests २०७६-०२-०३ सूचना हेर्ने
17. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७६-०२-०३ सूचना हेर्ने
18. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-१२-२७ सूचना हेर्ने
19. समायोजन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-१२-१४ सूचना हेर्ने
20. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-११-२९ सूचना हेर्ने
21. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७५-११-२७ सूचना हेर्ने
22. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन २०७५-११-०५ सूचना हेर्ने
23. अनिवार्य सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । Forests २०७५-१०-२४ सूचना हेर्ने
24. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
25. नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
26. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
27. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
28. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह श्रेणी विहिनको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
29. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
30. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
31. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
32. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.अनं.प्रमथ श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
33. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
34. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
35. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
36. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
37. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
38. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
39. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
40. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
41. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
42. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
43. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
44. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
45. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
46. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
47. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
48. सूचना २०७५।१०।०८ वातावरण २०७५-१०-०८ सूचना हेर्ने
49. सूचना २०७५।०९।२० प्रशासन २०७५-०९-२० सूचना हेर्ने
50. खाता संचालन सम्बन्धमा । Forests २०७५-०९-१८ सूचना हेर्ने
51. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण वाताारण २०७५-०८-२४ सूचना हेर्ने
52. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना वाताारण २०७५-०८-२४ सूचना हेर्ने
53. निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासन २०७५-०८-१६ सूचना हेर्ने
54. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिको सूचना । प्रशासन २०७५-०८-१० सूचना हेर्ने
55. Request for Proposal forests २०७५-०८-०४ सूचना हेर्ने
56. Call for nominations of experts – assessment of invasive alien species Environment २०७५-०७-२८ सूचना हेर्ने
57. स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०७-१८ सूचना हेर्ने
58. कामकाज गर्न खटार्इएको बारे । प्रशासन २०७५-०७-१३ सूचना हेर्ने
59. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन २०७५-०७-०६ सूचना हेर्ने
60. रकमान्तर प्रशासन २०७५-०६-२८ सूचना हेर्ने
61. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन २०७५-०६-१० सूचना हेर्ने
62. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन २०७५-०६-०४ सूचना हेर्ने
63. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०५-२८ सूचना हेर्ने
64. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-३० सूचना हेर्ने
65. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-२८ सूचना हेर्ने
66. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-२७ सूचना हेर्ने
67. Draft of Technical Regulation on Toys Environment २०७५-०२-१६ सूचना हेर्ने
68. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE २०७५-०२-२५ सूचना हेर्ने
69. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE २०७५-०२-२५ सूचना हेर्ने
70. विश्व वातावरण दिवस नारा २०७५-०२-१३ सूचना हेर्ने
71. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE २०७५-०२-०२ सूचना हेर्ने
72. Call for nominations of experts for MOFE २०७५-०१-२४ सूचना हेर्ने
73. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE -०-० सूचना हेर्ने
74. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE -०-० सूचना हेर्ने
75. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE -०-० सूचना हेर्ने
76. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE -०-० सूचना हेर्ने
77. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE -०-० सूचना हेर्ने