S.N. Title Submitted By Published Date
1. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि गठित छनाेट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन 2019-08-18 View Notice
2. DraftReport EIA of Shaktikhor Industrial District Chitwan Forests 2019-08-14 View Notice
3. EIA of Upallo Khimti Hydroelectric Project Forests 2019-08-13 View Notice
4. EIA of Upper Khimti Hydroelectric Project Forests 2019-08-13 View Notice
5. EIA Study of Hotel del'Annapurna Kathmandu Forests 2019-08-13 View Notice
6. Standard EOI Document for Short Listing of Individual Consultants Forests 2019-08-13 View Notice
7. EIA Study of Pokhara Grande, Pokhara Forests 2019-08-09 View Notice
8. EIA Study of Kaligandaki Feed Industries (P) Ltd. Forests 2019-08-07 View Notice
9. लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना २०७६।४।२० Forests 2019-08-06 View Notice
10. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests 2019-08-02 View Notice
11. EIA report of Kohalpur-Surkhet 132 kV Transmission Line Project MOFE 2019-07-30 View Notice
12. EIA of Karuwa Seti Hydroelectric Project (32 MW) Forest 2019-07-29 View Notice
13. Nepal Administrative Staff College Forestry 2019-07-26 View Notice
14. EIA Report of Tiplaying Kali Gandaki HEP Forestry 2019-07-26 View Notice
15. EIA Report of Rupa Tal Conservation Project Forestry 2019-07-26 View Notice
16. EOI Request_ Baseline_July 25_2019 _EbA II Forestry 2019-07-25 View Notice
17. Nepal Administrative Staff College Forest 2019-07-23 View Notice
18. EIA Study of Hotel Lhasa International Environment 2019-07-17 View Notice
19. EIA Study of Nupche Khola Hydropower project Environment 2019-07-15 View Notice
20. EIA Report of Mathillo Bhurundi Khola Hydro-power Project Environment 2019-07-15 View Notice
21. EIA Report of Sagu(Sorun) Khola HEP Environment 2019-07-15 View Notice
22. Comments and Suggestions on Climate change Vulnerability, Impact and Adaptation Assessment Forests 2019-07-05 View Notice
23. Comments and Suggestions on Program to Mitigate Climate Change in Nepal Forests 2019-07-05 View Notice
24. Comments and Suggestions on Nepal's GHG Inventory For Third National Communication to the UNFCCC Forests 2019-07-05 View Notice
25. सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा । Forests 2019-07-02 View Notice
26. वृक्षारोपण वर्ष कार्यक्रम २०७६/७७ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Forests 2019-06-27 View Notice
27. रकमान्तर । Forests 2019-06-07 View Notice
28. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । लेखा 2019-05-28 View Notice
29. निकासा सम्बन्धमा । लेखा 2019-05-28 View Notice
30. विश्व जैविक विविधता दिवसको नारा सम्बन्धमा । forests 2019-05-17 View Notice
31. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests 2019-05-17 View Notice
32. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-04-10 View Notice
33. समायोजन सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-03-28 View Notice
34. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-03-13 View Notice
35. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests 2019-03-11 View Notice
36. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन 2019-02-17 View Notice
37. अनिवार्य सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । Forests 2019-02-07 View Notice
38. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
39. नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
40. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
41. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
42. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह श्रेणी विहिनको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
43. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
44. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
45. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
46. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.अनं.प्रमथ श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
47. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
48. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
49. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
50. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
51. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
52. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
53. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
54. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
55. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
56. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
57. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
58. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
59. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
60. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
61. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
62. सूचना २०७५।१०।०८ वातावरण 2019-01-22 View Notice
63. सूचना २०७५।०९।२० प्रशासन 2019-01-04 View Notice
64. खाता संचालन सम्बन्धमा । Forests 2019-01-02 View Notice
65. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण वाताारण 2018-12-10 View Notice
66. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना वाताारण 2018-12-10 View Notice
67. निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासन 2018-12-02 View Notice
68. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिको सूचना । प्रशासन 2018-11-26 View Notice
69. Request for Proposal forests 2018-11-20 View Notice
70. Call for nominations of experts – assessment of invasive alien species Environment 2018-11-14 View Notice
71. स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-11-04 View Notice
72. कामकाज गर्न खटार्इएको बारे । प्रशासन 2018-10-30 View Notice
73. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन 2018-10-23 View Notice
74. रकमान्तर प्रशासन 2018-10-14 View Notice
75. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-26 View Notice
76. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-20 View Notice
77. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-09-13 View Notice
78. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-15 View Notice
79. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-13 View Notice
80. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-12 View Notice
81. Draft of Technical Regulation on Toys Environment 2018-05-30 View Notice
82. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE 2018-06-08 View Notice
83. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE 2018-06-08 View Notice
84. विश्व वातावरण दिवस नारा 2018-05-27 View Notice
85. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-16 View Notice
86. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
87. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE View Notice
88. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE View Notice
89. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE View Notice
90. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE View Notice
91. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE View Notice