S.N. Title Submitted By Published Date
1. खण्डन गरिएको । योजना 2018-10-14 View Notice
2. Press release 2075/06/05 सूचना अधिकारी 2018-09-21 View Notice
3. Press release 2075/03/18 प्रवक्ता 2018-07-02 View Notice
4. Press Release (WORLD DAY TO COMBAT DISSERTIFICATION (WDCD)) MOFE 2018-06-17 View Notice
5. Press Release 2074|09|12 MOFE View Notice
6. Press Release 2074|06|06 MOFE View Notice
7. Press Release 2074|03|22 MOFE View Notice
8. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-31 View Notice
9. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
10. notice 2074|12|26 MOFE View Notice
11. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE View Notice
12. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE View Notice
13. कर्मचारी निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी MOFE View Notice
14. संघीयतामा "संरचनाको प्रस्तावित खाका, २०७४ MOFE View Notice
15. खर्चको फाँटवारी MOFE View Notice
16. NDAC sub committee meeting 073/74 MOFE View Notice
17. Press Release 2073-12-21 MOFE View Notice
18. Press Release 2074-11-10 MOFE View Notice
19. Press Release (MDAC-FY 2074/75) MOFE View Notice
20. Press Release MDAC Fy 073-74 MOFE View Notice
21. Press Release 2073-06-20 MOFE View Notice
22. Press Release 2073-02-23 MOFE View Notice
23. Conducting Grand Cycle Rally MOFE View Notice
24. पत्रकार सम्मेलन MOFE View Notice
25. पारमणविक पदार्थ तथा जोखिम भत्ता व्यवस्थापन, NDT र सम्बन्धी MOFE View Notice
26. REA सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण MOFE View Notice
27. वार्षिक प्रगती समीक्षा २०७२ सम्बन्धि MOFE View Notice
28. Press Meeting MOFE View Notice
29. Message : World Environment Day June 5, 2015 MOFE View Notice