S.N. Title Submitted By Published Date
1. अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस २०२० को अवसरमा शुभकामना MoFE 2020-03-22 View Notice
2. प्रेस व्यक्तत्व मिति २०७६।४।२० forests 2019-08-05 View Notice
3. Press Release 2074-4-8 Forestry 2019-07-28 View Notice
4. प्रेस व्यक्तत्व मिति २०७६।३।३० forest 2019-07-15 View Notice
5. IPCC Working Group II meets in Nepal to continue preparation of the Sixth Assessment Report Environment 2019-07-09 View Notice
6. Press release on National Plantation Day 2076 forests 2019-06-29 View Notice
7. World Day To Combat Disertification, 17 June 2019 Environment 2019-06-17 View Notice
8. खण्डन गरिएको । योजना 2018-10-14 View Notice
9. Press release 2075/06/05 सूचना अधिकारी 2018-09-21 View Notice
10. Press release 2075/03/18 प्रवक्ता 2018-07-02 View Notice
11. Press Release (WORLD DAY TO COMBAT DISSERTIFICATION (WDCD)) MOFE 2018-06-17 View Notice
12. Press Release 2074|09|12 MOFE View Notice
13. Press Release 2074|06|06 MOFE View Notice
14. Press Release 2074|03|22 MOFE View Notice
15. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-31 View Notice
16. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
17. notice 2074|12|26 MOFE View Notice
18. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE View Notice
19. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE View Notice
20. कर्मचारी निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी MOFE View Notice
21. संघीयतामा "संरचनाको प्रस्तावित खाका, २०७४ MOFE View Notice
22. खर्चको फाँटवारी MOFE View Notice
23. NDAC sub committee meeting 073/74 MOFE View Notice
24. Press Release 2073-12-21 MOFE View Notice
25. Press Release 2074-11-10 MOFE View Notice
26. Press Release (MDAC-FY 2074/75) MOFE View Notice
27. Press Release MDAC Fy 073-74 MOFE View Notice
28. Press Release 2073-06-20 MOFE View Notice
29. Press Release 2073-02-23 MOFE View Notice
30. Conducting Grand Cycle Rally MOFE View Notice
31. पत्रकार सम्मेलन MOFE View Notice
32. पारमणविक पदार्थ तथा जोखिम भत्ता व्यवस्थापन, NDT र सम्बन्धी MOFE View Notice
33. REA सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण MOFE View Notice
34. वार्षिक प्रगती समीक्षा २०७२ सम्बन्धि MOFE View Notice
35. Press Meeting MOFE View Notice
36. Message : World Environment Day June 5, 2015 MOFE View Notice