Sher Bahadur Deuwa

Sher Bahadur Deuwa


Rt. Hon'ble Prime Minister
View Profile
Dr.Pem Narayan Kandel

Dr.Pem Narayan Kandel


Secretary
View Profile
Description Download
जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७-२०८७)
National Climate Change Policy, 2076
Chronology of National Agroforestry Policy Development (2071-2076)
National Agroforestry Policy, 2019
National Climate Change Policy, 2076 (2019)
View More
Description Download
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीहरुमा हेरफेर
CITES Regulation, 2076
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
वन ऐन, २०७६
View More
Description Download
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७७
आन्तरिक नियन्त्रण कार्य प्रणाली निर्देशिका २०७७
प्रदेशमा सञ्चालन हुने सशर्त कार्यक्रमको कार्यविधि, २०७७ (संशोधन_११-३) तथा कार्यविधि, २०७६
प्रदेशमा सञ्चालन हुने सशर्त कार्यक्रमको कार्यविधि, २०७७ (संशोधन) तथा कार्यविधि, २०७६
अनुकूलन आयोजना (EbA II) को कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७
View More
Description Download
आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना
विनियोजन अध्यादेश, २०७८
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन
आ.ब. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना
आ.ब. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य
View More
Description Download
Meeting Decisions (Dated 2076/10/17)
Meeting Decisions (Dated 2076/07/15)
View More
Description Download
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Swiss Government) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी
JDS Promotion Seminar सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
GRIPS Masters/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३)
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७६।३।५ )
View More
Description Download
आ व २०७६/०७७ श्रावण देखि मंसिर महिनासम्म वैदेशिक भ्रमण, बैठक, तालिम, गोष्ठिमा सहभागी भएको विवरण (Updated: 2076/09/07)
आ व २०७६/०७७ श्रावण देखि वैदेशिक बैठक, भ्रमण, तालिम, गोष्ठिमा सहभागी भएको विवरण (Updated: 2076/07/19)
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण ।
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७४/७५ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण ।
View More
Description Download
Climate Change Scenarios for Nepal
NEPAL’S SIXTH NATIONAL REPORT TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
Integrated Strategic Environment Assessment in Post-Earthquake Nepal 2015-2017 (Lessons Learnt Report)
वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदन
Collection of Environment Standards
Updated National Implementation Plan for Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in Nepal
View More
Description Download
Proactive Disclosure on RTI (2078 Baishakh - Ashadh)
Proactive Disclosure on RTI (Magh - Chaitra 2077)
Proactive Disclosure on RTI (Kartik - Poush 2077)
Proactive Disclosure on RIT (Shrawan - Ashoj 2077)
Proactive Disclosure on RIT (Baishakh - Asar 2077)
Proactive Disclosure on RIT (Magh - Chaitra 2076)
View More

   Spokesperson

Dr. Buddhi Sagar Poudel

Joint Secretary
Phone: 01-4211...
Cell No.: 9841460874
Email: buddhi.poudel@nepal.gov.np

   Information Officer

Mr. Mohan Chandra Bishwakarma

Under Secretary
Phone: 01-4211703 Ext. 150
Cell No.: 9851237324
Email: infoofficer@mofe.gov.np

   Video Gallery

   Facebook

Ministry of Forests and Environment's Office

   Twitter