S.N. Title Group Published Date
1. Proactive Disclosure on RTI (2078 Magh - Chaitra) Right to Information 2022-04-20   डाउनलोड
2. Proactive Disclosure on RTI (2078 Kartik - Push) Right to Information 2022-02-24   डाउनलोड
3. Proactive Disclosure on RTI (2078 Shrawan - Asoj) Right to Information 2021-11-03   डाउनलोड
4. Proactive Disclosure on RTI (2078 Baishakh - Ashadh) Right to Information 2021-07-30   डाउनलोड
5. Proactive Disclosure on RTI (Magh - Chaitra 2077) Right to Information 2021-04-19   डाउनलोड
6. Proactive Disclosure on RTI (Kartik - Poush 2077) Right to Information 2021-01-21   डाउनलोड
7. Proactive Disclosure on RIT (Shrawan - Ashoj 2077) Right to Information 2020-10-30   डाउनलोड
8. Proactive Disclosure on RIT (Baishakh - Asar 2077) Right to Information 2020-07-23   डाउनलोड
9. Proactive Disclosure on RIT (Magh - Chaitra 2076) Right to Information 2020-04-27   डाउनलोड
10. Proactive Disclosure on RIT (Kartik - Poush 2076) Right to Information 2020-01-21   डाउनलोड
11. Proactive Disclosure on RIT (Shrawan - Ashwin 2076) Right to Information 2019-11-01   डाउनलोड
12. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Right to Information 2019-07-30   डाउनलोड