Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

5th Forum of Ministers and Environment Authorities को उपाध्यक्षको रुपमा मा. डा. विरेन्द्र प्रसाद महतो, वन तथा वातावरण मन्त्री, 05 Oct 2023, Colombo