क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. आ व २०७६/०७७ श्रावण देखि मंसिर महिनासम्म वैदेशिक भ्रमण, बैठक, तालिम, गोष्ठिमा सहभागी भएको विवरण (Updated: 2076/09/07) मनोनयन २०७६-०९-०७   डाउनलोड
2. आ व २०७६/०७७ श्रावण देखि वैदेशिक बैठक, भ्रमण, तालिम, गोष्ठिमा सहभागी भएको विवरण (Updated: 2076/07/19) मनोनयन २०७६-०७-१९   डाउनलोड
3. मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण । मनोनयन २०७६-०६-१४   डाउनलोड
4. मन्त्रालयबाट आ.व. २०७४/७५ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण । मनोनयन २०७६-०३-०३   डाउनलोड