क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. Proactive Disclosure on RTI (2078 Magh - Chaitra) सूचनाको हक २०७९-०१-०७   डाउनलोड
2. Proactive Disclosure on RTI (2078 Kartik - Push) सूचनाको हक २०७८-११-१२   डाउनलोड
3. Proactive Disclosure on RTI (2078 Shrawan - Asoj) सूचनाको हक २०७८-०७-१७   डाउनलोड
4. Proactive Disclosure on RTI (2078 Baishakh - Ashadh) सूचनाको हक २०७८-०४-१५   डाउनलोड
5. Proactive Disclosure on RTI (Magh - Chaitra 2077) सूचनाको हक २०७८-०१-०६   डाउनलोड
6. Proactive Disclosure on RTI (Kartik - Poush 2077) सूचनाको हक २०७७-१०-०८   डाउनलोड
7. Proactive Disclosure on RIT (Shrawan - Ashoj 2077) सूचनाको हक २०७७-०७-१४   डाउनलोड
8. Proactive Disclosure on RIT (Baishakh - Asar 2077) सूचनाको हक २०७७-०४-०८   डाउनलोड
9. Proactive Disclosure on RIT (Magh - Chaitra 2076) सूचनाको हक २०७७-०१-१५   डाउनलोड
10. Proactive Disclosure on RIT (Kartik - Poush 2076) सूचनाको हक २०७६-१०-०७   डाउनलोड
11. Proactive Disclosure on RIT (Shrawan - Ashwin 2076) सूचनाको हक २०७६-०७-१५   डाउनलोड
12. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । सूचनाको हक २०७६-०४-१४   डाउनलोड