क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. Baseline Assessment Report 2020 (EbA II) प्रतिवेदन २०७७-०७-०३   डाउनलोड
2. आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७७-०४-२८   डाउनलोड
3. जैविक विविधता महासन्धीको लागि छैठौं राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७६-०९-०२   डाउनलोड
4. वन पैदावार प्राधिकरण स्थापना प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७५-०२-०१   डाउनलोड