क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. Technology Needs Assessment for Climate Change Adaptation प्रतिवेदन २०७८-०५-२०   डाउनलोड
2. Barrier Analysis and Technology Action Plan for Mitigation Technologies प्रतिवेदन २०७८-०५-२०   डाउनलोड
3. Technology Needs Assessment for Climate Change Mitigation प्रतिवेदन २०७८-०५-२०   डाउनलोड
4. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७८-०५-१७   डाउनलोड
5. Vulnerability and Risk Assessment and Identifying Adaptation Options प्रतिवेदन २०७८-०५-१६   डाउनलोड
6. Nepal's Third National Communication to the UNFCCC प्रतिवेदन २०७८-०४-२१   डाउनलोड
7. नेपालमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरुको वर्तमान अवस्था-२०२० प्रतिवेदन २०७८-०५-०३   डाउनलोड
8. Assessment of Electric Mobility Targets for Nepal's 2020 NDC प्रतिवेदन २०७८-०३-०४   डाउनलोड
9. Assessment of Electric Cooking Targets for Nepal's 2020 NDC प्रतिवेदन २०७८-०३-०४   डाउनलोड
10. Final-Inventory of Lakes in Nepal (Main Report) प्रतिवेदन २०७७-१२-२०   डाउनलोड
11. EIA Report of Gothuwa-Kumber-Bethani-Nepaljung-Mankhola प्रतिवेदन २०७७-१२-२३   डाउनलोड
12. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्वन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७७-१२-१३   डाउनलोड
13. Final-Inventory of Lakes Report (Annexes) प्रतिवेदन २०७७-१२-०५   डाउनलोड
14. Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2020 प्रतिवेदन २०७७-०९-१३   डाउनलोड
15. Baseline Assessment Report 2020 (EbA II) प्रतिवेदन २०७७-०७-०३   डाउनलोड
16. आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७७-०४-२८   डाउनलोड
17. जैविक विविधता महासन्धीको लागि छैठौं राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७६-०९-०२   डाउनलोड
18. वन पैदावार प्राधिकरण स्थापना प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७५-०२-०१   डाउनलोड