नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 पुस्तिका: अन्य प्रभावकारी क्षेत्रमा आधारित जैविक विविधता संरक्षणका उपायहरु 2024-02-27
2 Exit Report by Dr. Pem N. Kandel, Secretary 2022-11-28
3 Introduction to the Paris Agreement and its Enhanced Transparency Framework: Short Course Syllabus 2022-09-12
4 EIA र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा अपनाउने प्रक्रिया 2021-11-08
5 वनको पुनरोत्थान र समृद्धि (सन्दर्भः अन्तराष्ट्रिय वन दिवस 2077) 2021-03-21
6 IPPF PFILM for Securing Nepals PAs Corridors 2019-06-06
7 25 Years of Achievements on Biodiversity Conservation in Nepal 2018-07-03
8 Wildlife Stockpiles Management in Nepal 2018-07-03
9 EOI Notice for services on climate change & land degradation 2018-05-16
10 Updated National Implementation Plan (NIP) 2018-05-16
11 नेपाल राजपत्र भाग 3, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना 2018-05-15
12 NEPAL NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY AND ACTION PLAN: 2014-2020 2018-05-15
13 वन सुरक्षा योजना – 2070 2018-05-15
14 A Concept Note for the Review of the Master Plan for the Forest Sector (1988-2011) 2018-05-15
15 प्रतिवन्धित गैरकाष्ठ प्रजाति 2018-05-15
16 वन पैदावार प्राधिकरण अवधारणा पत्र 2018-05-15