Published Date : 2018-05-20 (Modified Date : 2019-05-06)

वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा

 1. वातावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, गराउने,
 2. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन, स्वीकृति एवं सम्बन्धित कार्य गर्ने, वातवरणीय अनुगमन तथा परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गराउने,
 3. प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन लगायतका कार्यहरु गर्ने ।
 4. प्राकृतिक स्रोतमा पर्ने वातावरणीय असरहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र सो सम्बन्धी प्राविधिक राय उपलब्ध गराउने,
 5. वातावरणीय मापदण्ड विकासका लागि अन्य मुलुकहरुमा अवलम्बन भइरहेका मापदण्डहरुलाई देश भित्र लागु गर्नका लागि अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्‍याउने,
 6. उद्योगहरुलाई सोझै वा स्थानीय निकायहरु मार्फत प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पु¥याउने,
 7. वनजगंल एंव वनजन्य वस्तुको संरक्षणको प्रयासमा प्रदूषण नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकता दिनको लागि आवश्यक मार्गचित्र तयार गर्ने, गराउने,
 8. वातावरण संरक्षण कोष विकास एवं विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,
 9. वातावरण संरक्षण परिषद्को बैठक आयोजना गर्ने ,
 10. वातावरण संरक्षण कोषबाट गरिने वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
 11. विकिरण तथा हानीकारक रसायनको आयात निर्यात नियमनका साथै अन्य क्षेत्रमा भएको प्रयोगबाट जनजीवनमा पर्ने र पर्न सक्ने प्रभाव वारे अध्ययन गरी आवश्यक सुरक्षा प्रणाली अवलम्बनका लागि सिफारिश गर्ने ।
 12. वातावरण संरक्षण तथा प्रवद्र्धन एवं व्यवस्थापनको लागि वातावरणीय सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 13. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सहजीकरणसंग सम्बन्धित कामको समन्वय गर्ने,
 14. जैविक विविधतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको सम्पर्क बिन्दु भई  काम गर्ने ।
 15. जैविक विविधतासंग सम्वन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 16. जैविक विविधता सम्वन्धी क्षमता विकासका कार्य गर्ने, गराउने,
 17. जैविक विविधताको अभिलेखीकरण तथा पंजीकरण सम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने ।
 18. जैविक विविधता सम्वन्धी महासन्धि तथा अभिसन्धिहरुको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना एवं राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य गर्ने, गराउने,
 19. जैविक विविधता सम्वन्धी भू–परिधीय कार्यक्रम र आयोजनाहरुको समन्वय र सहकार्य गर्ने, गराउने,
 20. जैविक विविधता संरक्षणमा परस्थानीय प्रजातिको संरक्षणको लागि वनस्पति उद्यान र प्राणी उद्यान लगायत हात्तीसार, चिडियाखाना व्यवस्थापन सम्वन्धी समन्वय गर्ने
 21. वन जैविक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने
 22. यस महाशाखालाई तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

शाखाहरु

 • वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा
 • वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखा
 • आयोजना सहजीकरण शाखा
 • जैविक विविधता शाखा
 • वन जैविक प्रविधि शाखा