Published Date : 2018-05-15 (Modified Date : 2019-05-06)

         योजना, अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा

 1. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित आवधिक योजना, नीति कार्यक्रम, वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गराउने
 2. कार्यक्रम तथा बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित आयोजना तथा अन्य निकायहरुसंग समन्वय गर्ने गराउने, 
 3. स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा सो स्वीकृत गराई सम्बन्धित निकायमा  पठाउने,
 4. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित नीतिहरुको निर्माण, परिमार्जन वा संशोधनहरुको मस्यौदा तयार गर्ने, गराउने
 5. अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट सुझाबका लागि पठाइएका कानून, नीति, रणनीति तथा अन्य दस्तावेजहरुको लागि सुझाब तयार गरी पठाउने,
 6. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित रणनीति, निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा कार्यविधिहरुको निर्माण, संशोधन, परिमार्जन सम्वन्धी कार्य गरी स्वीकृत गराउने,
 7. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ऐन, नियमावलीहरुको निर्माण, परिमार्जन वा संशोधनहरुको मस्यौदा तयार गर्ने ।
 8. वन, वातावरण तथा जलवायू क्षेत्रका तथ्य तथ्यांक तथा सूचनाहरुको संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र आवश्यकता अनुसार प्रकाशन गर्ने, गराउने ,
 9. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित वैदेशिक सहायताको लागि प्रस्तावहरु संकलन,परिमार्जन तथा मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित दातृ निकायमा पेश गरी आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने,
 10. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित बैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यक्रम, बजेट तयार गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने गराउने
 11. मन्त्रालय मातहतका संस्थान, समिति, कोषहरुको सम्पर्क विन्दु भई कार्य गर्ने,
 12. मन्त्रालयको लैंगिक सम्पर्क विन्दुको रुपमा संयोजन गर्ने,
 13. विकास सझेदारहरुसंग आवश्यकता अनुसार वैठक गर्ने र परियोजनाहरुको प्रगति अध्यावधिक गर्ने, गराउने ।
 14. दातृ निकायको सहयोगमा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित चालु तथा संम्भावित परियोजनाहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने,गराउने
 15. मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरु, केन्द्र ,समिति, संस्थान, कोष, कम्पनि तथा परियोजनाहरुको कार्यक्रमको अनुगमन गरी पृष्ठपोषणको समेत व्यवस्था मिलाउने,
 16. मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरु, केन्द्र, समिति, संस्थान, कोष, कम्पनि तथा परियोजनाहरुबाट प्राप्त आवधिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरू आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत तोकिएका निकायहरुमा म्यादभित्र पेश गर्ने,
 17. मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा र आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान वैठक गर्ने गराउने,
 18. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनका लागि प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुसँग सम्पर्क र समन्वयको व्यवस्था मिलाउने,
 19. मन्त्रालयसंग सम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान तथा क्षमता विकास कार्यमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने गराउने,
 20. मन्त्रालयसंग सम्बन्धित विषयहरुमा क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समझदारी, समन्वय तथा सहकार्यको व्यवस्था मिलाउने,
 21. आवश्यकता अुनसार परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयहरुसंग समन्वय गरी दातृ निकाय, कुटनैतिक नियोग तथा विदेशी पाहुँनाहरुको मन्त्रालयसंगको भेटघाट तथा वैठकको व्यवस्था मिलाउने,
 22. यस महाशाखालाई तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

शाखाहरु:

 • नीति विश्लेषण शाखा
 • कार्यक्रम तथा योजना शाखा
 • अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
 • तथ्यांक विश्लेषण शाखा  
 • विकास सहायता समन्वय शाखा