S.N. Title Group Published Date
1. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीहरुमा हेरफेर Gazettes 2021-05-27   Download
2. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ Gazettes 2020-6-16   Download
3. NAGOYA Protocol Gazettes 2020-01-01   Download
4. वन सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन Gazettes 2019-12-20   Download
5. वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन Gazettes 2019-12-20   Download
6. अस्पतालबाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड सम्वन्धी सूचना Gazettes 2019-11-14   Download