Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

S.No. Title Published Date Download
1 वन्यजन्तु बासस्थान ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 2023-12-19
2 Working Procedure 2023 of EbA II Project 2023-12-18
3 प्रदेशहरुबाट सञ्चालन गरिने संघीय सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० 2023-09-25
4 व्यवसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन् तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० 2023-09-11
5 निजामती सेवा पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि 2023-08-03
6 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन 2023-07-28
7 वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० 2023-05-30
8 "अनुकूलन आयोजना (EbA-II) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2079" 2023-03-13
9 इआईए तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोजन सम्वन्धी कार्यविधि 2022-11-06
10 प्रदेशहरुबाट सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि, 2079 2022-09-29
11 वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, 2078 2022-04-20
12 EbA II कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2078 2021-12-06
13 जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-2 (NCCSP2), कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेशस्तर, 2078/079 2021-12-06
14 जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-2 (NCCSP2), कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, स्थानीय तह, 2078 2021-12-06
15 ILaM कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2078 2021-10-08
16 प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि, 2078 2021-10-07
17 जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन, 2077 2021-07-27
18 आन्तरिक नियन्त्रण कार्य प्रणाली निर्देशिका 2077 2021-03-17
19 प्रदेशमा सञ्चालन हुने सशर्त कार्यक्रमको कार्यविधि, 2077 (संशोधन_11-3) तथा कार्यविधि, 2076 2021-02-24
20 प्रदेशमा सञ्चालन हुने सशर्त कार्यक्रमको कार्यविधि, 2077 (संशोधन) तथा कार्यविधि, 2076 2020-10-08
21 अनुकूलन आयोजना (EbA II) को कार्यान्वयन कार्यविधि, 2077 2020-10-07
22 नमूना कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2077 2020-08-24
23 आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका, 2077 2020-07-12
24 स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, 2076 2020-05-10
25 Amendment on Working Procedures to Provinces for Conditional Grant's Program 2076 2019-12-23
26 Working Procedures to Provinces for Conditional Grant's Program 2019-11-26
27 Program Working Procedures for Local Units (FY 2076/077) 2019-11-12
28 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त याेजनाकाे लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयाेग गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड सहितकाे कार्यविधि, 2076 2019-09-03
29 नेपाल वन निगम लिमिटेड प्रवन्ध पत्र 2019-08-18
30 वन पैदावार सङ्कलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका 2073 2019-01-13
31 वन तथा भू-संरक्षण विभागको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2075 2018-10-28
32 सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनौट गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, 2075 2018-10-23
33 वन दशक कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2018-05-16
34 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2074 2018-05-15
35 वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत सहयोग निर्देशिका, 2069 (दोस्रो संशोधन, 2074) 2018-05-15
36 कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2073 2018-05-15
37 विदेशवाट काठ आयात गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, 2073 2018-05-15
38 वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्तरीय कार्य संचालन विधि 2018-05-15
39 भूकम्प पीडितहरुको लागि काठ उत्पादन, अापूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, 2072 2018-05-15
40 वन (पाचाैं संशाेधन) नियमावली, 2072 2018-05-15
41 वन पैदावार वर्गीकरण मापदण्ड 2068 2018-05-15
42 अनुसन्धान कार्यविधि 2018-05-15
43 आचार सहिता 2069 2018-05-15
44 व्यवसायिक उद्देश्यका लागि कवुलियती वन उपलब्ध गराउने कार्यविधि 2068 2018-05-15
45 काठ/दाउरा संकलन, कटान, ढुवानी एवं घाटगद्दी व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष संचालन विनियमावली,2063 2018-05-15
46 सामुदायिक वनको निर्देशिका, 2052 2018-05-15
47 खोटो सङ्कलन(कार्यविधि) निर्देशिका, 2064 2018-05-15
48 वन विकास कोष स्थापना तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, 2064 2018-05-15
49 जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिको कार्यविधि निर्देशिका, 2063 2018-05-15
50 सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड 2073 2017-01-22
51 सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि 2073 2017-01-22