Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

S.No. Title Published Date Download
1 उद्योगहरुलाई खुलारुपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध सम्वन्धी सूचना 2022-12-29
2 वातावरणीय मापदण्ड तथा सम्वन्धित सूचनाहरुको सँगालो 2022-12-14
3 चालिस माईक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला ... प्रतिवन्ध सम्वन्धी सूचना 2022-10-09
4 प्लाष्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन ........ पूर्णरुपमा रोक लगाउने सम्वन्धी सूचना 2022-07-28
5 NAGOYA Protocol 2020-01-01
6 वन सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन 2019-12-20
7 वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन 2019-12-20
8 अस्पतालबाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड सम्वन्धी सूचना 2019-11-14