Description Download
National Ramsar Strategy and Action Plan, Nepal 2018-2024
Forestry Sector Strategy (2016-25)
वन नीति, २०७१
सिमसार नीति, २०६९
जडिवुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति, २०६१
View More
Description Download
नेपाल राजपत्र भाग ५ २०७५।८।३ (उद्याेगहरुलाइ खुलारुपमा फाेहाेर बाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाे सूचना ।)
नेपाल राजपत्र भाग ३ २०७५।६।२९ नेपाल सरकार वन नियमावली, २०५१ को नियम ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-२,३,६ र २० मा देहाय वमोजिम हेरफेर गरेको
Hydropower Environmental Impact Assessment Manual
सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६९
वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३
View More
Description Download
वन तथा भू-संरक्षण विभागको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनौट गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, २०७५
सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड २०७३
सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि २०७३
वन दशक कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि
View More
Description Download
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको प्रस्तुति
Bijaysal Conservation Acion Plan for Nepal 2018-2022
View More
Description Download
Sorry!! Data is not avialable.
View More
Description Download
JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदनका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
View More
Description Download
मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण ।
View More
Description Download
Integrated Strategic Environment Assessment in Post-Earthquake Nepal 2015-2017 (Lessons Learnt Report)
वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदन
Collection of Environment Standards
Updated National Implementation Plan for Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in Nepal
Renewable Energy Subsidy Policy 2073
Briefing note on UNFCCC COP22 and Nepal's Key Concerns, Issues and Events
View More

   Spokesperson

Dr Sindhu Prasad Dhungana

Joint Secretary
Phone: 01-4211936
Cell No.:
Email: sindhupd.dhungana@nepal.gov.np

   Information Officer

Suman Subedi

Under Secretary
Phone: 01-4211599
Cell No.: 9851237324
Email: infoofficer@mofe.gov.np

   Video Gallery